25. K 个一组翻转链表


给你一个链表,每 k 个节点一组进行翻转,请你返回翻转后的链表。

k 是一个正整数,它的值小于或等于链表的长度。

如果节点总数不是 k 的整数倍,那么请将最后剩余的节点保持原有顺序。

进阶:

你可以设计一个只使用常数额外空间的算法来解决此问题吗?
你不能只是单纯的改变节点内部的值,而是需要实际进行节点交换。

示例 1:

输入:head = [1,2,3,4,5], k = 2
输出:[2,1,4,3,5]

示例 2:

示例 3:

输入:head = [1,2,3,4,5], k = 1
输出:[1,2,3,4,5]
示例 4:

输入:head = [1], k = 1
输出:[1]
提示:

列表中节点的数量在范围 sz 内
1 <= sz <= 5000
0 <= Node.val <= 1000
1 <= k <= sz


思路使用长度为k的数组 辅助,每填充满数组反转一次

/**
 * Definition for singly-linked list.
 * public class ListNode {
 *   int val;
 *   ListNode next;
 *   ListNode() {}
 *   ListNode(int val) { this.val = val; }
 *   ListNode(int val, ListNode next) { this.val = val; this.next = next; }
 * }
 */
class Solution {
  public ListNode reverseKGroup(ListNode head, int k) {
    ListNode newHead = new ListNode();
    newHead.next = head;
    ListNode[] list = new ListNode[k];
    int i = -1;
    ListNode tem = newHead.next;
    ListNode pre = newHead;
    while (tem != null) {
      list[++i] = tem;
      tem = tem.next;
      if (i == k - 1) {
        //反转一次
        ListNode next = list[i].next;
        pre.next = list[k - 1];
        for (int j = k - 1; j > 0; j--) {
          list[j].next = list[j - 1];
        }
        list[0].next = next;
        pre = list[0];
        i = -1;
      }
    }
    return newHead.next;

  }
}
 • 作者:低调做个路人 (扫码联系作者)
 • 发表时间:2021-09-28 21:57:21
 • 版权声明:自由转载-非商用-非衍生-保持署名(创意共享3.0许可证)
 • 评论

  n
  n
  陈陈
  测试
  121
  231
  ljn1018
  sdvsd
  ljn1018
  dfsdf
  ljn1018
  各个
  ljn1018
  adsadas
  ljn1018
  fdgdf
  coinker
  good